Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm bölgede Yapılacak yatırımlar için alınacak makine ve teçhizatlara KDV ve Gümrük Vergisi ödemeden alınmasını saglayan, Bölgesel destek bazında; Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Sigorta primi işveren hissesi desteği, Gelir vergisi stopajı desteği, Faiz desteği ve Yatırım Yeri Tahsisi sağlayan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Tarafından verilen bir belgedir. Yatırım Teşvik Belgesinde Amaç; Firmaları Yatırıma yönlendirmek, Firmaların Ekonomiye katkısını arttırmak ve İstihdam sağlamaktır.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir

1- Yatırım Bilgi Formu ( Protam Tarafından Hazırlanır )
2- Yurt içinden ve Yurt Dışından Alınacak Makine teçhizat Listesi ( Protam Tarafından Hazırlanır )
3- Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri.
4- Ticaret Sicil Gazeteleri ticaret odası onaylı yada asıl (kuruluş, varsa ünvan ve adres değişikliği, son sermaye gazetesi)
5- Yatırımcıya ilişkin beyan ve taahhütname ( Protam Tarafından Hazırlanır )
6- Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için kira kontratı. Yatırım yapılacak arsa Şirkete ait ise Tapu Fotokopisi.
7- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı.

Yatırım Teşvik Belgesi Tüm Bilgiler ve Mevzuat

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
4- Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleşmesi halinde sağlanır
** Yatırımın; Stratejik Yatırımlarda tüm bölgelerde, Bölgesel Teşvik Uygulamalarında ise 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita:

Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı,
1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den,
3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı;
50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı
50 Milyon TL’dir.

DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası:
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti:
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi:
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Faiz Desteği:
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi:
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi:
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Öncelikli Yatırım Konuları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek öncelikli yatırım konuları şöyledir:

*Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları,
*Madencilik yatırımları,
*Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
*20 Milyon Türk lirası üzerindeki; biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar ile savunma sanayi yatırımları,
*Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgâr tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar,
*Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar alanı yatırımları,
*Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları,
*Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar,
*Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
*3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları,
*Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar,
*Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar,
*Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.

Not: Yukarıda bahsi geçen konular genel konulardır. Yatırım Teşvik Belgesinin alınabilmesi için daha birçok teknik detay ve profesyonel yöntem gereklidir. Protam Grup Medya ve Danışmanlık olarak bu profesyonel hizmeti tarafınıza sunmaktan gurur duyarız.

12 Nisan 2017
183 kez görüntülendi